Podsumowanie konferencji OSA2023 oraz PGSCA2023

W dniach 25-29 września 2023 odbyło się w Karpaczu, zorganizowane przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2023. Jednocześnie z konferencją OSA2023 odbyły się konferencje: Signal Processing Symposium SPSympo23 oraz 5th Polish-German Structured Conference on Acoustics PGSCA2023.

W konferencjach OSA oraz PGSCA wzięło udział 143 specjalistów z kraju i zagranicy. W sumie we wszystkich trzech konferencjach wzięło udział ponad 240 osób. Połączenie konferencji okazało się dużym sukcesem, czego dowodem są kontakty nawiązane pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków.

Podczas konferencji wygłoszono 96 referatów, z czego 56 referatów w ramach OSA2023, 34 referaty w ramach PGSCA2023 oraz 6 referatów plenarnych. Referaty plenarne wygłosili: prof. Olivier Adam, prof. Wojciech Batko, prof. Marzena Dzida, prof. Artur Lorens, prof. André Fiebig, prof. Iwona Kochańska. Podczas konferencji odbyły się również dwie sesje pamiątkowe, jedna poświęcona niedawno zmarłej prof. Grażynie Grelowskiej, nestorce polskiej hydroakustyki, druga poświęcona prof. Wiesławowi Barwiczowi, pionierowi polskiej szkoły techniki elektronowej.

Program konferencji był wzbogacony o warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów z dziedziny akustyki. Tematy warsztatów:

  • Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach (Svantek),
  • Strategiczne mapy hałasu (KFB Acoustics),
  • Odbiory akustyczne budynków mieszkalnych w Polsce (ITB),

dotyczyły istotnych problemów codziennych zastosowań wibroakustyki.

W trakcie konferencji swoje rozwiązania i produkty w postaci wystawy i wykładów prezentowali przedstawiciele firmy Barrisol, poza tym obecne były firmy Svantek, KFB Acoustics, Commercial Audio, Systemy Pomiarowe, a także Yamaha, Sonitus, Flop System, Merserwis.

Otwarte Seminarium z Akustyki jest konferencją naukową organizowaną przez kolejne Oddziały PTA, co roku od niemal 70 lat. Ma ona na celu wymianę informacji o osiągnięciach naukowców polskich i zagranicznych w dziedzinie szeroko pojętej akustyki. Główny cel konferencji, jakim była integracja krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego oraz prezentacja aktualnego stanu badań różnych ośrodków krajowych zajmujących się szeroko rozumianą akustyką został w pełni osiągnięty. Zorganizowane zostało ciekawe wydarzenie, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników. W szczególności cieszy duży udział studentów oraz poziom konkursu im. Marka Kwieka.

Konferencję OSA2023 poprzedził Zjazd Delegatów PTA – najwyższej władzy Towarzystwa. Podczas Zjazdu odbyły się wybory nowego Zarządu. Przewodniczącym Zarządu Głównego PTA został kol. Jerzy Wiciak. Na Zjeździe dyskutowana była propozycja zmian w Statucie PTA oraz konieczność podniesienia wysokości składki członkowskiej. Zmiany w Statucie mają na celu przystosowanie go do nowych warunków w jakich działa Towarzystwo. W tym samym celu dyskutowano też na temat wdrożenia nowoczesnego systemu ewidencjonowania członków Towarzystwa.

Lista laureatów konkursu im. Marka Kwieka.

I Nagroda: Tomasz Nowak, Politechnika Wrocławska

II Nagroda: Michał Łuczyński, Politechnika Wrocławska

III Nagroda: Marcin Pater, Uniwersytet Rzeszowski

Kolejne, jubileuszowe, LXX Otwarte Seminarium z Akustyki odbędzie się w dniach 16-20 września 2024 w Warszawie.

Z kolei 6th Polish-German Structured Conference on Acoustics planowana jest na rok 2026.